محور های مقالات ارسالی به جشنواره الگوهای تدریس برتر دور هی متوسطه نظری (بخش مقالات علمی) (سال تحصیلی 97-1396)

تاثیر استفاده از الگوهای تدریس فعال در پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان

مدیریت اثربخش کلاس درس

تاثیر اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه در کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی – یادگیری

نقش نظارت بالینی در بهبود فرآیند تدریس معلمان

تاثیر درس پژوهی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر برگزاری  جشنواره الگوهای تدریس برتر در بهبود فرآیند تدریس معلمان در کلاس درس

نقش معلم در خود شکوفایی دانش آموزان

راهکارهای ارتقای انگیزه تحصیلی دانش آموزان در کلاس درس

مهارت های لازم برای ساختن محیطی مناسب و شوق انگیز برای آموزش و یادگیری