محور های مقالات ارسالی به جشنواره الگوهای تدریس برتر دور هی متوسطه نظری (بخش مقالات علمی) (سال تحصیلی 96-1395)

تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان

چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس

تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان

نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر

بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان

بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی