دومین مرحله ي کارگاه های آموزشی مجازي گروه های آموزشی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397)

موضوع کارگاه : کار با میکروسکوپ
 

روز
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/08/20     و       97/08/21
گروه
علوم تجربی
رديف
1

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .