سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/11/1
97/11/8
97/11/15
97/11/16
97/11/23
97/11/27
97/11/29
97/11/25
موضوع
آزمون آنلاین از مبحث ترکیبات از کتاب پایه دوازدهم رشته های تجربی، انسانی و ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب آزمایشگاه پایه ی دهم و یازدهم (آزمایش های زمین شناسی)
مسا بقه علمی دبیران از کتاب اقتصاد پایه دهم انسا نی
آزمون آنلاین کتاب خوانی از کتاب اسلام و مقتضیات زمان اثراستاد مطهری(ره)
مسابقه آنلاین از کتاب درسی پایه دوازدهم و  کتاب را هنمای معلم پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
آزمون آنلاین از کتاب درسی و مطالب علمی مرتبط
آزمون آنلاین از کتاب فیزیک 3 پایه دوازدهم ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ
گروه
ریاضی
زمین شناسی
اقتصاد
دین و زندگی
عربی
روان شناسی
فیزیک
شیمی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .