دهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
شنبه و یکشنبه
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/10/29     و       97/10/30
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان هوش معنوی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان تشریح ماهی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان تشریح مغز
گروه
پیام های آسمان
علوم تجربی
علوم تجربی
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .