دوازدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

روز
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
97/11/2     و       97/11/3
97/11/23     و       97/11/24
97/11/29     و       97/11/30
97/11/30     و       97/12/1
97/11/30     و       97/12/1
97/12/6     و       97/12/7
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپولیتیک
کارگاه آموزش مجازی با موضوع روابط ایران و اعراب
کارگاه آموزش مجازی با موضوع آشنایی با ساختار میکروسکوپ
کارگاه آموزش مجازی با موضوع اخلاص ازدیدگاه قرآن و حدیث
کارگاه آموزش  مجازی با موضوع گرامر
کارگاه آموزش مجازی با موضوع ژئوپوتان
گروه
جغرافیا
دین و زندگی
آزمایشگاه علوم
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زبان انگلیسی
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .