کارگاه کشوري آموزش مجازي دبیران درس علوم تجربی

ساعت
9 تا 24
روز
شنبه لغایت سه شنبه
تاریخ برگزاری
97/11/27 لغایت 97/11/30
تاريخ ثبت نام
97/11/13 لغایت 97/11/25
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آشنایی با نحوه ی برگزاری مسابقات آزمایشگاهی دبیران علوم تجربی
گروه درسي
دبیرخانه راهبری کشوری درس علوم تجربی
رديف
1