سومین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان به کارگیری فنون گلدوزی
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی
گروه
پوشاک
کامپیوتر  فنی حرفه ای
رديف
1
2

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .