اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول و دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
شنبه
تاريخ اجرا
97/9/24
موضوع
آزمون آنلاین ژئواکونومیک
گروه
آمادگی دفاعی (دوره ی اول و دوم متوسطه)
رديف
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
یکشنبه
یکشنبه
سه شنبه
تاريخ اجرا
97/9/11
97/9/25
97/9/27
موضوع
مسابقه آنلاین شیمی  سه پایه کتاب راهنمای معلم
مسابقه آنلاین طراحی آزمایش علوم تجربی
مسابقه آنلاین تفسیر و ترجمه ی آیات پیام های آسمان پایه نهم
گروه
علوم تجربی
علوم تجربی
پیام های آسمان
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .