نهمین مرحله كارگاه هاي آموزش مجازی هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397 )

روز
سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه و چهارشنبه
یک شنبه  و  دوشنبه
تاريخ
97/10/18     و       97/10/19
97/10/18     و       97/10/19
97/10/23     و       97/10/24
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان طراحی آزمون عملکردی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان آموزش نرم افزار 3dmax
کارگاه آموزش مجازی با عنوان چرایی و فلسفه کار آفرینی
گروه
کامپیوتر فنی حرفه ای
معماری
کارآفرینی
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

هفتمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : آموزش نظارت و راهنمایی بالینی

روز
شنبه   و  یک شنبه
دوشنبه   و  سه شنبه
شنبه  و  یک شنبه
دو شنبه  و سه شنبه
شنبه و یکشنبه
دوشنبه  و سه شنبه
تاريخ
97/10/8     و       97/10/9
97/10/10     و       97/10/11
97/10/15     و       97/10/16
97/10/17     و       97/10/18
97/10/22     و       97/10/23
97/10/24     و       97/10/25
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

هشتمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه :  ژئواکونومی

روز
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
97/10/10     و       97/10/11
گروه
جغرافیا
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله مسابقه آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش سال تحصيلي( 98- 1397)

روز
دوشنبه
تاريخ اجرا
97/9/26
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان دانش فنی(پایه دهم )
گروه
طراحی و دوخت
رديف
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول و دوم متوسطه در سال تحصيلي 98- 1397

روز
شنبه
تاريخ اجرا
97/9/24
موضوع
آزمون آنلاین ژئواکونومیک
گروه
آمادگی دفاعی (دوره ی اول و دوم متوسطه)
رديف
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .