اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول و دوم متوسطه در سال تحصيلي 98- 1397

روز
شنبه
تاريخ اجرا
97/9/24
موضوع
آزمون آنلاین ژئواکونومیک
گروه
آمادگی دفاعی (دوره ی اول و دوم متوسطه)
رديف
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه سال تحصيلي( 98- 1397)

روز
یکشنبه
یکشنبه
سه شنبه
تاريخ اجرا
97/9/11
97/9/25
97/9/27
موضوع
مسابقه آنلاین شیمی  سه پایه کتاب راهنمای معلم
مسابقه آنلاین طراحی آزمایش علوم تجربی
مسابقه آنلاین تفسیر و ترجمه ی آیات پیام های آسمان پایه نهم
گروه
علوم تجربی
علوم تجربی
پیام های آسمان
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین: ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : آموزش تکمیلی نرم افزار Word

روز
شنبه   و  یک شنبه
دوشنبه   و  سه شنبه
شنبه  و  یک شنبه
دو شنبه  و سه شنبه
شنبه و یکشنبه
دوشنبه  و سه شنبه
تاريخ
97/09/10     و       97/09/11
97/09/12     و       97/09/13
97/09/17     و       97/09/18
97/09/19     و       97/09/20
97/09/24     و       97/09/25
97/09/26     و       97/09/27
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول و دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

موضوع کارگاه :  کد ژئوپولیتیک

روز
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
97/09/05     و       97/09/06
گروه
آمادگی دفاعی متوسطه اول و دوم
رديف
1

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

دومین مرحله ي کارگاه های آموزشی مجازي گروه های آموزشی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397)

موضوع کارگاه : کار با میکروسکوپ
 

روز
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/08/20     و       97/08/21
گروه
علوم تجربی
رديف
1

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .