چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
روز
98/2/10
تاريخ
سه شنبه
موضوع
آزمون آنلاین استاندارد شهروند الکترونیک پایه دهم
گروه
کامپیوتر کاردانش
رديف
1

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

پنجمین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
شنبه
یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه
تاريخ
98/2/7
98/2/15
98/2/16
98/2/17
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب مبانی هنرهای تجسمی (کلیه پایه ها)
مسابقه آنلاین با محوریت کتاب درسی و راهنمای معلم عربی پایه هشتم
مسابقه آنلاین از مطالب مندرج در بخش پرسمان سایت دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با  پرسش و موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی
مسابقه آنلاین از کتاب های فارسی
گروه
فرهنگ و هنر
عـربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3
4

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

پنجمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

 

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
روز
دوشنبه
تاريخ
98/2/16
موضوع
مسابقه آنلاین از مطالب مندرج در بخش پرسمان سایت دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
رديف
1

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

سومین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان به کارگیری فنون گلدوزی
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی
گروه
پوشاک
کامپیوتر  فنی حرفه ای
رديف
1
2

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
97/12/12
موضوع
آزمون آنلاین بخش زیست شناسی سه پایه ی راهنمای معلم
آزمون آنلاین سئوالات ریاضی مرتبط با کتاب ریاضی
آزمون آنلاین با موضوع حضور فیزیکی معلم در کلاس
گروه
علوم تجربی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .