پنجمین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
سه شنبه
یکشنبه
دوشنبه
دوشنبه
یکشنبه
تاريخ
1403/02/18
1403/02/23
1403/02/24
1403/02/17
1403/02/09
موضوع
آزمون آنلاین از نکات زبانی و ادبی کتاب فارسی پایه نهم
آزمون آنلاین از مجموعه روایت های تاریخی از صفویه تا انقلاب اسلامی
آزمون آنلاین از کارگاه هاي برگزار شده
طی سال تحصیلی
آزمون آنلاین از کتاب سنجش تالیف دکتر سیف
آزمون آنلا ین از کتاب اخلاق حرفه ايي ( کل کتاب )
گروه
ادبیات فارسی
مطالعات اجتماعی
فرهنگ و هنر
توسعه شایستگي حرفه اي معلمان
رایانه فني حرفه اي و کاردانش
دوره
اول متوسطه
اول متوسطه
اول متوسطه
دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
6

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
چهارشنبه
چهارشنبه
یکشنبه
پنج شنبه
دوشنبه
دوشنبه
تاريخ
1402/12/02
1402/12/09
1402/12/13
1402/12/17
1402/12/07
1402/12/14
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان زیست شناسي کتاب راهنماي معلم
آزمون آنلاین از کتاب تفسیر نمونه جلد 23
آزمون آنلاین از کتاب Learning Teachings
آزمون آنلاین از کتاب سنجش تالیف دکتر سیف
آزمون آنلاین از مبحث سیستم ایمني کتاب کمپل
آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر جهان
گروه
علوم تجربی
---
زبان انگلیسی
سنجش و ارزشیابی
زیست شناسی، سلامت و بهداشت
هنر
دوره
اول متوسطه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
اول متوسطه
اول متوسطه
دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
تاريخ
1402/11/08
1402/11/23
1402/11/03
موضوع
کتاب راهنماي معلم درس عربي پایه نهم
کتاب روان شناسي یازدهم واصول طرح درس ملي
کتاب رله هاي قابل برنامه ریزي
گروه
عربی
روان شناسي
الکتروتکنیک
دوره
اول متوسطه
دوم متوسطه
فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
2
3

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
چهارشنبه
یک شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
سه شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
تاريخ
1402/10/20
1402/10/24
1402/10/27
1402/10/12
1402/10/19
1402/10/25
1402/10/26
1402/10/27
موضوع
فیزیک از کتاب راهنمای معلم
هوش مصنوعی و یادگیری الکترونیکی
کتاب عدل الهی استاد شهید مطهری
کتاب جغرافی ( مخاطرات طبیعی ) پایه دوازدهم انسانی
کتاب جغرافیا ( نواحی سیاسی )پایه یازدهم انسانی
کتابخوانی از بخش‌های تاریخ ادبیات و سبک شناسی کتاب‌های علوم و فنون ادبی 1 تا 3
کتابخوانی مرتبط با AI
کتاب «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» سلسله جلسات مقام معظم رهبری  بخش اول کتاب«اشاره»  و بخش های«نبوت»و «ولایت»
گروه
علوم تجربی
ریاضیات
پیام های آسمان و قرآن
جغرافیا
جغرافیا
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی
دوره
اول متوسطه
اول متوسطه
اول متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اولین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
روز
چهار شنبه
یکشنبه
تاريخ
1402/09/15
1402/09/19
موضوع
مسابقه آنلاین از کتاب «مسئله‌ی حجاب» شهید مطهری (ره)
برگزاری آزمون آنلاین با موضوع HSE ( بهداشت و ایمنی حرفه ای)
گروه
دین و زندگی ، مدیریت خانواده و سبک زندگی
صنایع شیمیایی
دوره
دوره ی دوم متوسطه
دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش
رديف
1
1

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .