سومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399) (4)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
99/11/04
99/11/06
99/11/27
تاريخ
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان طراحى آزمایش با موارد داده شده در سوال
آزمون آنلاین با عنوان فیزیک سه پایه راهنمای معلم
آزمون آنلاین با عنوان آموزش و یادگیری هندسه از مقاله معرفی نظریه فن هیلی(بارگذاری شده در صفحه گروه ریاضی در سایت qomgt.ir)
گروه
علوم تجربی
علوم تجربی
ریاضیات
رديف
1
2
3

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
دبیرخانه کشوری- استانی
روز
99/11/01
99/11/13
99/11/27
99/11/28
99/11/09
تاريخ
چهارشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
پنج شنبه
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان ترجمه سوره های اعراف و صف (ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی)
آزمون آنلاین با عنوان بررسی دستگاه عصبی
آزمون آنلاین از مطالب علمی و کتاب درسی
آزمون آنلاین علمی از کتاب Understanding Language Teaching From Method to Post-Method by B. Kumaravadivel
آزمون آنلاین کتابخوانی از کتاب راهنمای شیمی معلم 1 و 2
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
زیست شناسی
روان شناسی
زبان انگلیسی
شیمی
رديف
1
2
3
4
5

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران محترم فقط مجاز به شرکت در آزمون همان درس می باشند.

دومین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
99/10/25
99/10/25
تاريخ
پنج شنبه
پنج شنبه
موضوع
آزمون آنلاین کتابخوانی با موضوع سنجش
مسابقه آنلاین با عنوان امکانات آموزشی شاد
گروه
سنجش وارزشیابی (تمامی دبیران )
کار و فناوری
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

دبیران سایر دروس مجاز به شرکت در آزمون آنلاین نمی باشند.

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
استانی- ناحیه ای
روز
99/10/10
99/10/13
99/10/15
99/10/16
99/10/20
99/10/22
99/10/30
تاريخ
چهارشنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
شنبه
دوشنبه
سه شنبه
موضوع
آزمون آنلاین برای دبیران فلسفه با محوریت کتاب راهنمای  معلم فلسفه 2
مسابقه ی کتابخوانی از کتاب"زبان شعر در نثر صوفیه"  از دکتر شفیعی کدکنی
آزمون آنلاین از مقالات مشخص شده در خصوص شایستگی های حرفه ایی معلمان
آزمون آنلاین از کتاب راهنمای آزمایشگاه علوم 1 و 2
آزمون آنلاین با عنوان کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم
آزمون آنلاین از کتاب معادشناسی جلد اول علامه تهرانی مرتبط با کتاب پایه دهم انسانی
مسابقه برخط کتاب پایه دوازدهم
گروه
فلسفه و منطق
ادبیات فارسی
توسعه شایستگی های حرفه ای  معلمان
آزمایشگاه علوم
آزمایشگاه علوم
دین و زندگی
جغرافیا
رديف
1
2
3
4
5
6
7

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

همکاران محترم لازم است جهت مشاهده توضیحات تکمیلی به صفحه گروه درسی مربوطه مراجعه نمايند.

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 1400-1399)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
روز
99/9/30
تاريخ
یک شنبه
موضوع
آزمون آنلاین راه اندازی ماشین آلات دوخت
گروه
پوشاک
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .