اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/24
تاريخ
یکشنبه
موضوع
تاریخ هنر ایران
گروه
هنر
رديف
1

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/25
98/9/27
تاريخ
دوشنبه
چهارشنبه
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان آشنایی با حقوق و مسئولیت های زن در خانواده
آزمون آنلاین با عنوان سنجش و اندازه گیری
گروه
مطالعات اجتماعی
ریاضیات
رديف
1
2

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

 

اولین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 99-1398)

نوع تقدیر
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
98/9/4
98/9/18
98/9/18
تاريخ
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
موضوع
مسابقه آنلاین ترجمه و تحلیل و تفسیر آیات قرآنی استفاده شده در کتب درسی عربی نو نگاشت بر پایه تفسیر نمونه
آزمون آنلاین با موضوع دوقلوزایی و انواع آن
مسابقه آنلاین کتاب درسی اقتصاد و بیانیه گام دوم انقلاب
گروه
عـربی
زیست شناسی
اقتـصاد
رديف
1
2
3

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .