اطلاعیه های کارگاه های مجازی

بیست و دومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : بیانه گام دوم انقلاب

روز
شنبه 
یکشنبه
دوشنبه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه و سه شنبه
تاريخ
98/03/11  
98/03/12  
98/03/13  
98/03/18  
98/03/19  
98/03/20 و 98/03/21    
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

بیست و یکمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : برنامه درس ملی

روز
شنبه 
یکشنبه
دوشنبه
 سه شنبه
شنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
98/02/21   
98/02/22   
98/02/23   
98/02/24   
98/02/28   
98/02/29 و 98/02/30     
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

نوزدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
دوشنبه
شنبه
تاريخ
98/2/9
98/2/14
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر
کارگاه آموزش مجازی با عنوان عقل از دیدگاه قرآن و حدیث
گروه
شیمی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
رديف
1
2

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

بیستمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یک شنبه
تاريخ
98/2/15
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان performance  assessment    
گروه
زبان انگلیسی
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

هفدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
دو شنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
97/12/6
97/12/7
97/12/12
موضوع
کارگاه آموزش مجازی از مبانی کتاب های متوسطه با موضوع آموزش دستور زبان فارسی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان پایش رشد وتکامل کودک
کارگاه آموزش مجازی با عنوان کتاب راهنمای معلم پایه نهم (قسمت اول)
گروه
ادبیات فارسی
کاروفناوری
عـربی
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

پانزدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/14
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اصول میکروکنترلرها
کارگاه آموزش مجازی با عنوان وردپرس
گروه
الکترونیک (فنی حرفه ای و کار دانش)
رایانه کاردانش
رديف
1
2

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

اطلاعیه های آزمون های آنلاین

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
روز
98/2/10
تاريخ
سه شنبه
موضوع
آزمون آنلاین استاندارد شهروند الکترونیک پایه دهم
گروه
کامپیوتر کاردانش
رديف
1

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

پنجمین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
شنبه
یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه
تاريخ
98/2/7
98/2/15
98/2/16
98/2/17
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب مبانی هنرهای تجسمی (کلیه پایه ها)
مسابقه آنلاین با محوریت کتاب درسی و راهنمای معلم عربی پایه هشتم
مسابقه آنلاین از مطالب مندرج در بخش پرسمان سایت دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با  پرسش و موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی
مسابقه آنلاین از کتاب های فارسی
گروه
فرهنگ و هنر
عـربی
دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی
ادبیات فارسی
رديف
1
2
3
4

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

پنجمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

 

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
روز
دوشنبه
تاريخ
98/2/16
موضوع
مسابقه آنلاین از مطالب مندرج در بخش پرسمان سایت دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی با موضوع پرسش و پاسخ های قرآنی
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
رديف
1

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

سومین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان به کارگیری فنون گلدوزی
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی
گروه
پوشاک
کامپیوتر  فنی حرفه ای
رديف
1
2

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
97/12/12
موضوع
آزمون آنلاین بخش زیست شناسی سه پایه ی راهنمای معلم
آزمون آنلاین سئوالات ریاضی مرتبط با کتاب ریاضی
آزمون آنلاین با موضوع حضور فیزیکی معلم در کلاس
گروه
علوم تجربی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/7
97/12/21
موضوع
مسابقه آنلاین با عنوان ترجمه سوره های مائده و نباء
آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
زبان انگلیسی
رديف
1
2

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

راهنمای شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم است