اطلاعیه های کارگاه های مجازی

هفدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
دو شنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
97/12/6
97/12/7
97/12/12
موضوع
کارگاه آموزش مجازی از مبانی کتاب های متوسطه با موضوع آموزش دستور زبان فارسی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان پایش رشد وتکامل کودک
کارگاه آموزش مجازی با عنوان کتاب راهنمای معلم پایه نهم (قسمت اول)
گروه
ادبیات فارسی
کاروفناوری
عـربی
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

پانزدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

روز
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/14
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان اصول میکروکنترلرها
کارگاه آموزش مجازی با عنوان وردپرس
گروه
الکترونیک (فنی حرفه ای و کار دانش)
رایانه کاردانش
رديف
1
2

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

شانزدهمین مرحله ي كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
دوشنبه
تاريخ
97/12/6
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ژئوبوتان
گروه
زمین شناسی و محیط زیست
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

هجدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397)

موضوعآموزش سنجش و ارزشیابی

روز
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
 شنبه
     یکشنبه-   دوشنبه  - سه شنبه     
تاريخ
97/12/11
97/12/12
97/12/13
97/12/14
97/12/18
97/12/19    - 97/12/20   - 97/12/21
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

چهاردهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397)

موضوع :  آموزش طرح درس نویسی

روز
شنبه  
یک شنبه  
دو شنبه  
سه شنبه  
شنبه  
یک شنبه و دوشنبه  
تاريخ
97/11/27    
97/11/28
97/11/29
97/11/30
97/12/04
   97/12/06    و 97/12/05  
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

کارگاه هاي کشوری آموزش مجازی دبیران دروس فلسفه و منطق (سال تحصيلي 98-1397)

ساعت
9 تا 24
9 تا 24
روز
شنبه لغایت دوشنبه
شنبه لغایت دوشنبه
تاریخ برگزاری
97/11/13 لغایت 97/11/15
97/12/11 لغایت 97/12/13
تاريخ ثبت نام
97/10/18 لغایت 97/10/30
97/11/20 لغایت 97/11/30
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان درس هشتم پایه یازدهم ( تاریخچه معرفت)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان درس نهم پایه یازدهم   ( انسان شناسی) *
گروه درسي
دبیرخانه راهبری کشوری دروس فلسفه و منطق
دبیرخانه راهبری کشوری دروس فلسفه و منطق
رديف
1
2

 

 * همکاران گرامي جهت شرکت در کارگاه مجازي درس نهم پایه یازدهم  ( انسان شناسی)لازم است حداکثر تا تاريخ 97/11/30  فرم ثبت نام الکترونيکي را تکميل نمايند. براي تکميل فرم ثبت نام اينجا را کليک نماييد.

 

اطلاعیه های آزمون های آنلاین

سومین مرحله ی مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
یک شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان به کارگیری فنون گلدوزی
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی
گروه
پوشاک
کامپیوتر  فنی حرفه ای
رديف
1
2

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی- ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
استانی– ناحیه ای
روز
یکشنبه
سه شنبه
یکشنبه
تاريخ
97/12/5
97/12/7
97/12/12
موضوع
آزمون آنلاین بخش زیست شناسی سه پایه ی راهنمای معلم
آزمون آنلاین سئوالات ریاضی مرتبط با کتاب ریاضی
آزمون آنلاین با موضوع حضور فیزیکی معلم در کلاس
گروه
علوم تجربی
ریاضیات
مطالعات اجتماعی
رديف
1
2
3

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

چهارمین مرحله ی مسابقات آنـلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

نوع تقدیر
استانی – ناحیه ای
استانی–  ناحیه ای
روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/12/7
97/12/21
موضوع
مسابقه آنلاین با عنوان ترجمه سوره های مائده و نباء
آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با vision
گروه
دبیرخانه توسعه فرهنگ قـرآنی
زبان انگلیسی
رديف
1
2

 

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/16
97/11/23
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان خطبه فدکیه
آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی
گروه
پیام های آسمانی
ریاضیات
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/11/7
97/11/7
97/11/14
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب کار آفرینی و نوآوری پایه یازدهم هنرستان ها پودمان 1و2و3
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم
آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر ایران از کتاب درسی هنرستان
گروه
کارآفرینی
الکترونیک  فنی حرفه ای
هنر
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه (سال تحصيلي 98- 1397)

روز
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/11/1
97/11/8
97/11/15
97/11/16
97/11/23
97/11/27
97/11/29
97/11/25
موضوع
آزمون آنلاین از مبحث ترکیبات از کتاب پایه دوازدهم رشته های تجربی، انسانی و ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب آزمایشگاه پایه ی دهم و یازدهم (آزمایش های زمین شناسی)
مسا بقه علمی دبیران از کتاب اقتصاد پایه دهم انسا نی
آزمون آنلاین کتاب خوانی از کتاب اسلام و مقتضیات زمان اثراستاد مطهری(ره)
مسابقه آنلاین از کتاب درسی پایه دوازدهم و  کتاب را هنمای معلم پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
آزمون آنلاین از کتاب درسی و مطالب علمی مرتبط
آزمون آنلاین از کتاب فیزیک 3 پایه دوازدهم ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ
گروه
ریاضی
زمین شناسی
اقتصاد
دین و زندگی
عربی
روان شناسی
فیزیک
شیمی * (دبیرخانه ای)
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

* مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ توسط دبیرخانه مربوطه از طریق سایت shimi.gam2.medu.ir  برگزار می شود.

راهنمای شرکت در کارگاه های مجازی و آزمون های آنلاین

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین با عنوان آیه های قرآن مرتبط با Vision ( گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره ی دوم متوسطه )

1- برای شرکت در این آزمون ، اینجا را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

زمان شرکت در آزمون آنلاین از ساعت 9 تا 24 روز سه شنبه 97/12/21  می باشد .

راهنما

راهنمای شرکت در کارگاه آموزشی (مجازی) سنجش و ارزشیابی

1- برای شرکت در این کارگاه مجازی ،  اینجا  را کلیک نمایید .

  • نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای رسمی "شماره پرسنلی" و نام کاربری و رمز عبور برای نیروهای آزاد" شماره همراه بدون صفر ابتدایی آن" می باشد.

2- پس از ورود ، روی دکمه "  ثبت نام من " در کادر آبی رنگ پایین صفحه کلیک نمایید .

  • زمان شرکت در کارگاه مجازي در روزهاي مندرج در جدول زير از ساعت 9 تا 24 می باشد .

توجه

در صورتی اطلاعات شما در سامانه ثبت نشده باشد درهنگام ورود به سامانه آموزش مجازی ،  با پیغام "ورود نا معتبر، لطفاً دوباره سعی کنید " روبرو خواهید شد . در این حالت :

     الف)  با کلیک روی لینک مقابل، فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی مجازی را تکمیل فرمایید.                       لینک فرم ثبت نام در کارگاه های آموزشی مجازی

     ب) مطابق ردیف 6 جدول زیر ، منحصرا در روز های يکشنبه 97/12/19 و دوشنبه   97/12/20 و سه شنبه 97/12/21  با مراجعه به همین صفحه در کارگاه شرکت نمایید .

زمان بندی

روز
شنبه
یک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
 شنبه
     یکشنبه-   دوشنبه  - سه شنبه     
تاريخ
97/12/11
97/12/12
97/12/13
97/12/14
97/12/18
97/12/19    - 97/12/20   - 97/12/21
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

تمام حقوق این سایت محفوظ و متعلق به اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان قم است