دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

نوع تقدیر
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
استانی-ناحیه ای
روز
چهارشنبه
یک شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
سه شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهار شنبه
تاريخ
1402/10/20
1402/10/24
1402/10/27
1402/10/12
1402/10/19
1402/10/25
1402/10/26
1402/10/27
موضوع
فیزیک از کتاب راهنمای معلم
هوش مصنوعی و یادگیری الکترونیکی
کتاب عدل الهی استاد شهید مطهری
کتاب جغرافی ( مخاطرات طبیعی ) پایه دوازدهم انسانی
کتاب جغرافیا ( نواحی سیاسی )پایه یازدهم انسانی
کتابخوانی از بخش‌های تاریخ ادبیات و سبک شناسی کتاب‌های علوم و فنون ادبی 1 تا 3
کتابخوانی مرتبط با AI
کتاب «طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قرآن» سلسله جلسات مقام معظم رهبری  بخش اول کتاب«اشاره»  و بخش های«نبوت»و «ولایت»
گروه
علوم تجربی
ریاضیات
پیام های آسمان و قرآن
جغرافیا
جغرافیا
ادبیات فارسی
زبان انگلیسی
دین و زندگی و مدیریت خانواده و سبک زندگی
دوره
اول متوسطه
اول متوسطه
اول متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
دوم متوسطه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .