اولین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
تاريخ
1402/09/08
موضوع
کارگاه مجازی سنجش و ارزیابی (طراحی سوال نوبت اول - درس علوم تجربی)
گروه
علوم تجربی
دوره
دوره ی اول متوسطه
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .