دومین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
1402/09/16
1402/09/30
موضوع
طراحی سؤالات استاندارد کتبی با تاکید بر سوالات عملکردی
کارگاه مجازی تکالیف عملکردی
گروه
مطالعات اجتماعی
سنجش و ارزشیابی
دوره
دوره ی اول متوسطه
دوره ی اول متوسطه
رديف
1
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .