ششمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی متوسطه استان قم ( سال تحصيلي 03-1402)

روز
چهارشنبه
تاريخ
1403/02/26
موضوع
کارگاه مجازی بازخوانی و تبیین کتاب سنجش در کلاس درس (ترجمه دکتر نادعلی پور)
گروه
سنجش و ارزشیابی
دوره
دوره ی اول متوسطه
رديف
1

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 10 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .