سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی اول متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
97/11/16
97/11/23
موضوع
آزمون آنلاین با عنوان خطبه فدکیه
آزمون آنلاین با عنوان سوالات ریاضی مرتبط با کتاب درسی
گروه
پیام های آسمانی
ریاضیات
رديف
1
2

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی دبیران دوره ی اول متوسطه (سال تحصيلي 98-1397)

روز
شنبه و یکشنبه
یکشنبه و دوشنبه
یکشنبه و دوشنبه
تاريخ
97/10/29     و       97/10/30
97/11/7     و       97/11/8
97/11/28     و       97/11/29
موضوع
کارگاه آموزش مجازی با عنوان هوش معنوی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان تشریح ماهی
کارگاه آموزش مجازی با عنوان تشریح مغز
گروه
پیام های آسمان
علوم تجربی
علوم تجربی
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

یازدهمین مرحله ی كارگاه هاي آموزش مجازی گروه های آموزشی دوره ی متوسطه استان قم (سال تحصيلي 98-1397 )

موضوع کارگاه : آموزش درس پژوهی

روز
شنبه   و  یک شنبه
دوشنبه   و  سه شنبه
شنبه  و  یک شنبه
دو شنبه  و سه شنبه
شنبه و یکشنبه
دوشنبه  و سه شنبه
تاريخ
97/10/29     و       97/10/30
97/11/1     و       97/11/2
97/11/6     و       97/11/7
97/11/8     و       97/11/9
97/11/13     و       97/11/14
97/11/15     و       97/11/16
ناحیه
یک
دو
سه
چهار
مناطق/ اداره کل
همه
گروه
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
تمامی همکاران  اداری و آموزشی دوره ی متوسطه اول ، دوم ،  فنی حرفه ای و کاردانش
"همکارانی که فرم ثبت نام را تکمیل نموده اند" (همکارانی که تاکنون در کارگاه های آموزشی شرکت ننموده اند جهت شرکت در دوره ی فوق ابتدا با کلیک روی اینجا فرم ثبت نام را تکمیل نموده و فقط در تاریخ های مذکور در ردیف 6 مراجعه و شرکت فرمایند.)
رديف
1
2
3
4
5
6

 

ساعت برگزاری کارگاه مجازی : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در کارگاه و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

سومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی دوم متوسطه ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
دوشنبه
دوشنبه
دوشنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/11/1
97/11/8
97/11/15
97/11/16
97/11/23
97/11/27
97/11/29
97/11/25
موضوع
آزمون آنلاین از مبحث ترکیبات از کتاب پایه دوازدهم رشته های تجربی، انسانی و ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب آزمایشگاه پایه ی دهم و یازدهم (آزمایش های زمین شناسی)
مسا بقه علمی دبیران از کتاب اقتصاد پایه دهم انسا نی
آزمون آنلاین کتاب خوانی از کتاب اسلام و مقتضیات زمان اثراستاد مطهری(ره)
مسابقه آنلاین از کتاب درسی پایه دوازدهم و  کتاب را هنمای معلم پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
آزمون آنلاین از کتاب درسی و مطالب علمی مرتبط
آزمون آنلاین از کتاب فیزیک 3 پایه دوازدهم ریاضی
مسابقه آنلاین از کتاب شیمی سیلبربرگ
گروه
ریاضی
زمین شناسی
اقتصاد
دین و زندگی
عربی
روان شناسی
فیزیک
شیمی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .

 

دومین مرحله مسابقات آنلاین گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 98- 1397)

روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/11/7
97/11/7
97/11/14
موضوع
آزمون آنلاین از کتاب کار آفرینی و نوآوری پایه یازدهم هنرستان ها پودمان 1و2و3
آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم
آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر ایران از کتاب درسی هنرستان
گروه
کارآفرینی
الکترونیک  فنی حرفه ای
هنر
رديف
1
2
3

 

ساعت برگزاری آزمون آنلاین : ساعت 9 تا 24 روزهای مندرج در اطلاعیه می باشد .

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین و لینک ورود به سامانه برگزاری در روز مندرج در اطلاعیه  در همین صفحه قرار داده خواهد شد .