نتايج سیزدهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری بخش مقالات علمي (سال تحصیلی 96-1395)

رتبه
اول
اول
اول
اول
اول
اول
اول
دوم
دوم
دوم
دوم
دوم
دوم
دوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
سوم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
امتیاز
87
84
81
78
77
72
70
69
68
67
66
66
66
66
65
65
64
63
63
61
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
57
57
57
57
57
56
56
56
56
56
56
56
56
55
55
55
55
55
55
55
55
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
53
53
53
52
52
52
52
52
51
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49
49
49
48
48
48
48
47
47
47
47
47
47
47
47
46
45
45
45
44
44
44
44
43
43
42
42
42
42
41
41
40
40
40
40
39
39
39
38
38
38
37
37
37
37
36
34
34
32
32
31
29
29
27
25
25
25
25
25
25
18
18
0
0
0
محور مقاله
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
استان
خراسان رضوی
مازندران
قزوین
لرستان
مازندران
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
اردبیل
کردستان
اردبیل
شهرستان های استان تهران
شهر تهران
شهر تهران
همدان
مازندران
شهرستان های استان تهران
هرمزگان
مازندران
کردستان
مازندران
فارس
آذربایجان غربی
شهرستان های استان تهران
سیستان و بلوچستان
اردبیل
شهرستان های استان تهران
شهر تهران
کرمانشاه
اصفهان
شهر تهران
قم
کردستان
قزوین
آذربایجان شرقی
خراسان رضوی
آذربایجان شرقی
شهرستان های استان تهران
قزوین
خراسان شمالی
مازندران
سمنان
چهارمحال و بختیاری
البرز
آذربایجان غربی
قزوین
اردبیل
شهر تهران
لرستان
اردبیل
مازندران
مازندران
خوزستان
سیستان و بلوچستان
کردستان
چهارمحال و بختیاری
بوشهر
اصفهان
لرستان
قزوین
شهرستان های استان تهران
قزوین
اصفهان
خراسان رضوی
بوشهر
فارس
خوزستان
آذربایجان غربی
گلستان
مازندران
قزوین
خراسان رضوی
خوزستان
خراسان جنوبی
سمنان
هرمزگان
مازندران
اردبیل
قم
هرمزگان
قزوین
آذربایجان شرقی
شهر تهران
خوزستان
قزوین
شهرستان های استان تهران
اصفهان
آذربایجان غربی
اصفهان
فارس
سمنان
شهرستان های استان تهران
اصفهان
لرستان
قم
خراسان رضوی
شهرستان های استان تهران
سیستان و بلوچستان
چهارمحال و بختیاری
کردستان
کردستان
کرمانشاه
اصفهان
خراسان شمالی
لرستان
آذربایجان غربی
قزوین
هرمزگان
مرکزی
کردستان
آذربایجان شرقی
کردستان
مازندران
مازندران
اصفهان
خراسان رضوی
فارس
آذربایجان شرقی
چهارمحال و بختیاری
شهر تهران
سیستان و بلوچستان
همدان
مازندران
لرستان
خراسان رضوی
فارس
آذربایجان شرقی
تهران
اصفهان
فارس
آذربایجان شرقی
اصفهان
خراسان رضوی
کردستان
لرستان
کرمانشاه
قزوین
شهر تهران
خراسان رضوی
سمنان
اردبیل
شهرستان های استان تهران
هرمزگان
لرستان
قزوین
کرمانشاه
سمنان
قزوین
هرمزگان
آذربایجان شرقی
لرستان
اصفهان
زنجان
خوزستان
کردستان
قم
کردستان
خراسان رضوی
نام خانوادگی
به آبادی
حامدی
قاسمی
دلفان
سیمیاری
امامقلی وند
همتی
ابش زاده قره تپه
کریمی سلطانی
جوادی نوده
تولایی انجیله
قربانی
شفارودی
شکری
ستارزاده
محمودزاده
موذن زاده
عبداله پور
کریمی
رضوانی
توکلی
رحیم زاده آوانسر
ملاحسنی
بزّی ساکت
جهان بین طالش
قندالی
چم حیدری
نظری
پریشانی
سلیمانی
قلیچ خانی
عبدالملکی
کریمی
ولایتی
صالحی
مرزوقی
ملکی
ملکی
محمدابراهیم زده سپاسگزار
رشیدی آلاشتی
عزیزی
زمانی
معینی
احمدزاده پورناکی
امین فر
جعفرنژاد
عظیم بیک
کدخدایی
يحيي زاده كلور
جوادي بورا
علیزاده
جرفی
شیخزاده
قیسوندی
هاشمی شهرکی
درویشی
احمدوند
روشنی
شهروزی
حسین زاده
طاهرخانی
پژند
عباسی اول
ثابت
مسعودی
حسن بندی
فرود
حسینی
صادقی
ایوبی کشتکار
بقایی نژاد
باستی
فتحی
سهیلی
اکبری
حلیمی جلودار
مهدوی کنده
کشاورز
خسروانی فر
عزیزبیگی
خوش نظر
مصباح
مکی پور
احمدی
حاجي مزداراني
صفدریان
یوسف زاده
مستاجران
حیدری
مجاهد
محمودی
آقایی چادگانی
سالاری
فرجی دانا
مقبلی نیشابور
قاسمی
حیدری
طاهریان
كرامتي
قبادی
رستمی تبار
رحیمی چرمهینی
نظری
هاشمی
آورجه
برین
مبینی دمنه
اعتمادزاده
فروزانفر
عظیمی
محمدی
انصاری
حاجی پوراسی
کاویانی اسکندری
باقریان
باقرزاده
فضل الهی علمداری
صالحی چلیچه
ناظری آذر شربیانی
هومن
حیدری
علوی
حسینی
زارعی
علی پور
تقی پور
معظمي گودرزي
جمشیدی حسن آبادی
حورزاد
موسوی
پولادی باغبادرانی
فريمانه ء
ولدی
مفیدی نژاد
نادریان
آل حسین حائری
رنجبر
عسگری
زابلستاني
مصطفایی
بیگلو
علی حسن خانی
یاراحمدی
لطیفی
محمودی
احمدیان
رفیعی نیا
وزیری
احمدزاده
بازگیر
سیادت موسوی
قهرمانی
کریمی شهماروندی
مصطفی
اعتمادی
حمزه پور
مقدم نیا
نام
راضیه
دادیار
لیلا
کلثوم
سیما
فاطمه
پرویز
آرزو
پیمان
مهتاب
صدیقه سادات
مهدی
رباب
الناز
داوود
معصومه
معصومه
رویا
سونیا
الهام
میترا
اسماعیل
حسین
لطیف
مهسا
فاطمه
نرگس
مولامراد
نداء
اعظم
حمیدرضا
مریم
حسین
رقیه
علی
فاطمه
معصومه
زهرا
سمانه
مریم
ابوالفضل
ندا
مرتضی
رعنا
فائزه
ناصر
مریم
فرزانه
سيده مريم
محسن
سارا
محسن
شهرزاد
کیوان
الهام
نجیمه
محمّد
میترا
سیده فرح ناز
فروزان
اعظم
مرجان
جواد
نسرین
صدیقه
مریم
منیژه
سید علی
ملیحه
پیام
مهناز
طیبه
زهرا
شکوفه
رامین
عشرت
داود
مینا
زرین
افسانه
حکیمه
زهرا
حسین
منور
الهام
مینا
آرزو
زهرا
فریبا
مریم
لیلا
محبوبه
محمد
زهرا
ملیحه
فاطمه
سید احسان
مریم
صديقه
الهه
صبور
پریوش
محسن
زینب
محی الدین
سمیرا
مریم
معصومه
فرزانه
سیده سهیلا
رؤیا
مرضیه
فاطمه
مهرناز
فاطمه
فتانه
وحیده
نسیم
اشرف
یلدا
علیرضا
سیده صدیقه
سید عباس
فاطمه
طاهره
اختر
فاطمه
سکینه
عزیزه
لطیفه
فر,غ
صديقه سادات
بختیار
صدیقه
نبیه
پروین
سیف اله
فاطمه
پروين
مریم
هما
مریم
معصومه
نادره
عباس
فرنگیس
انیس الملوک
پروانه
مهری
نورالدین
مسعوده سادات
زهرا
ایرج
تحسین
نفیسه
فرزاد
سرور
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

 

اسامی نهايي نویسندگان مقالات ارسال شده واجد شرايط لازم به بخش علمی جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ی متوسطه نظری (سال تحصیلی 96-1395) به تفکیک محور و استان

ردیف

نام و نام خانوادگی نویسنده

استان

محور مقاله ارسالی

1

حسین ملاحسنی

شهرستانهای استان تهران

بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی

2

اسماعیل رحیم زاده آوانسر

آذربایجان غربی

3

زهرا مستاجران

اصفهان

4

فرزانه فروزانفر

کردستان

5

میترا توکلی

فارس

6

سیده صدیقه علوی

مازندران

7

الهه قبادی

کردستان

8

فاطمه قاسمی

شهرستانهای استان تهران

9

شکوفه سهیلی

سمنان

10

حسین کریمی

قزوین

11

رقیه ولایتی

آذربایجان شرقی

بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان

12

عزیزه  حورزاد

فارس

13

منیژه فرود

آذربایجان غربی

14

صدیقه مفیدی نژاد

لرستان

15

فروغ پولادی باغبادرانی

اصفهان

16

رامین اکبری

هرمزگان

17

مهسا جهان بین طالش

اردبیل

18

عشرت  حلیمی جلودار

مازندران

19

رعنا احمدزاده پورناکی

آذربایجان غربی

20

مریم حسن بندی

خوزستان

21

محسن جرفی

خوزستان

22

ناصر جعفرنژاد

اردبیل

23

سکینه جمشیدی حسن آبادی

اصفهان

24

فائزه امین فر

قزوین

25

فاطمه قندالی

شهرستانهای استان تهران

26

سمانه محمدابراهیم زده سپاسگزار

خراسان شمالی

27

فریبا حیدری

فارس

28

لطیف بزّی ساکت

سیستان و بلوچستان

29

شهرزاد شیخزاده

سیستان و بلوچستان

30

افسانه  عزیزبیگی

قزوین

31

مریم عظیم بیک

شهر تهران

32

ابوالفضل عزیزی

سمنان

تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان

33

انیس الملوک رفیعی نیا

قزوین

34

سید علی حسینی

گلستان

35

مولامراد نظری

کرمانشاه

36

سید احسان حیدری

سیستان و بلوچستان

37

فرنگیس احمدیان

سمنان

38

 طاهره علی پور

فارس

39

نسیم  صالحی چلیچه

چهارمحال و بختیاری

40

مرضیه انصاری

مازندران

41

معصومه موذن زاده

هرمزگان

42

بختیار ولدی

کردستان

43

سیما سیمیاری

مازندران

44

داوود ستارزاده

مازندران

45

راضیه به آبادی

خراسان رضوی

46

معصومه یاراحمدی

لرستان

47

فاطم  حاجی پوراسی

مازندران

48

دادیار حامدی

مازندران

49

ایرج کریمی شهماروندی

خوزستان

50

سیده سهیلا عظیمی

آذربایجان شرقی

51

داود مهدوی کنده

اردبیل

52

فتانه باقرزاده

فارس

53

عباس محمودی

کرمانشاه

54

محسن نظری

خراسان شمالی

55

پریوش رحیمی چرمهینی

اصفهان

56

زهرا مصباح

شهر تهران

57

تحسین مصطفی

کردستان

58

کلثو دلفان

لرستان

59

آرزو ابش زاده قره تپه

اردبیل

60

هما بیگلو

شهرستانهای استان تهران

61

یلدا هومن

سیستان و بلوچستان

62

نبیه نادریان

کرمانشاه

63

اعظم طاهرخانی

قزوین

64

نادره لطیفی

قزوین

65

مریم  رشیدی آلاشتی

مازندران

66

نرگس چم حیدری

شهر تهران

67

لیلا قاسمی

قزوین

68

لیلا محمودی

شهرستانهای استان تهران

69

 صديقه سادات فريمانه

خراسان رضوی

70

اشرف ناظری آذر شربیانی

شهر تهران

71

فاطمه  زارعی

خراسان رضوی

72

مریم علی حسن خانی

هرمزگان

73

حکیمه خوش نظر

آذربایجان شرقی

74

مریم مجاهد

سمنان

75

سید عباس حسینی

لرستان

76

پروين زابلستاني

سمنان

77

نجیمه درویشی

بوشهر

78

فروزان حسین زاده

شهرستانهای استان تهران

79

علی صالحی

خراسان رضوی

80

پروانه وزیری

هرمزگان

81

مهرناز کاویانی اسکندری

اصفهان

82

کیوان قیسوندی

کردستان

83

فاطمه معظمی گودرزی

تهران

84

الهام هاشمی شهرکی

چهارمحال و بختیاری

85

صبور رستمي

کرمانشاه

86

فرزاد حمزه پور

کردستان

تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان

87

زینب هاشمی

لرستان

88

سرور مقدم نیا

خراسان رضوی

89

زرین خسروانی فر

هرمزگان

90

صدیقه سادات تولایی انجیله

شهرستانهای استان تهران

91

مینا کشاورز

قم

92

ملیحه صادقی

مازندران

93

الهام رضوانی

مازندارن

94

حسین مکی پور

خوزستان

95

سونیا کریمی

کردستان

96

ندا زمانی

چهارمحال و بختیاری

97

نفیسه اعتمادی

قم

98

رویا عبداله پور

مازندران

99

سمیرا برین

قزوین

چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس

100

محبوبه آقایی

اصفهان

101

اختر تقی پور

آذربایجان شرقی

102

حمیدرضا قلیچ خانی

قم

103

معصومه اعتمادزاده

مرکزی

104

سیده فرح ناز شهروزی

قزوین

105

نداء پریشانی

اصفهان

106

فاطمه باقریان

خراسان رضوی

107

میترا روشنی

لرستان

108

محمّد احمدوند

اصفهان

109

 مهدی قربانی

شهر تهران

110

علیرضا حیدری

همدان

111

منور احمدی

قزوین

112

لطیفه موسوی

آذربایجان شرقی

113

محمد سالاری

لرستان

114

جواد عباسی اول

خراسان رضوی

115

وحیده فضل الهی علمداری

آذربایجان شرقی

116

صديقه كرامتي

کردستان

117

مرجان پژند

اصفهان

118

مریم مبینی دمنه

هرمزگان

119

مریم طاهریان

چهارمحال و بختیاری

120

زهرا فرجی دانا

قم

121

اعظم سلیمانی

شهر تهران

122

مهناز بقایی نژاد

خراسان رضوی

123

پیام ایوبی کشتکار

قزوین

124

محی الدین آورجه

آذربایجان غربی

125

رؤیا محمدی

کردستان

126

الهام حاجي مزداراني

شهرستانهای استان تهران

127

پروین آل حسین حائری

قزوین

128

مریم مصطفایی

اردبیل

129

سيده مريم يحيي زاده كلور

اردبیل

130

فرزانه کدخدایی

لرستان

131

سیف اله رنجبر

شهر تهران

              نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر              

132

ملیحه مقبلی نیشابور

خراسان رضوی

133

محسن جوادي بورا

مازندران

134

فاطمه امامقلی وند

شهر تهران

135

معصومه محمودزاده

شهرستانهای استان تهران

136

مهری احمدزاده

آذربایجان شرقی

137

مسعوده سادات سیادت موسوی

اصفهان

138

سارا علیزاده

مازندران

139

فاطمه مرزوقی

آذربایجان شرقی

140

رباب شفارودی

شهر تهران

141

 نورالدین بازگیر

لرستان

142

پرویز همتی

شهرستانهای استان تهران

143

مریم  عبدالملکی

کردستان

144

مرتضی معینی

البرز

145

زهرا ملکی

قزوین

146

آرزو یوسف زاده

آذربایجان غربی

147

طیبه باستی

خوزستان

148

فاطمه عسگری

خراسان رضوی

149

زهرا قهرمانی

زنجان

150

زهرا فتحی

خراسان جنوبی

151

الناز  شکری

همدان

152

معصومه ملکی

شهرستانهای استان تهران

153

مینا صفدریان

اصفهان

154

مهتاب جوادی نوده

اردبیل

155

صدیقه مسعودی

فارس

156

نسرین ثابت

بوشهر

157

پیمان کریمی سلطانی

کردستان

تمدید مهلت ارسال مقاله به بخش علمی سیزدهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر تدریس دوره متوسطه نظری (سال تحصیلی 96-1395)

قابل توجه همکاران محترم سراسر کشور

به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقاله به بخش علمی سیزدهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر  تدریس دوره متوسطه نظری سال تحصیلی 96-1395 تا تاریخ 96/3/10 تمدید شده است .

مقالات ارسالی همکاران به بخش علمی جشنواره الگوهای تدریس برتر دوره ی متوسطه نظری (سال تحصیلی 96-1395) که دارای شرایط ذکر شده هستند

قابل توجه همکاران محترم

1- اسامی و تاریخ های مندرج در جدول زیر ، نام نویسنده و تاریخ ارسال مقالاتی است که دارای شرایط ذکر شده (در اینجا) می باشند .

2- درج مقاله در این جدول صرفا به معنای دارا بودن حداقل شرایط تعیین شده و اطلاع نویسنده محترم از دریافت مقاله وی می باشد . داوری این مقالات پس از پایان مهلت ارسال مقاله ، انجام خواهد شد .

 

بررسی راهکارهای توسعه الگوهای تدریس برتر و فعال از طریق گروه های آموزشی و درسی
بررسی و مقایسه الگوهای تدریس فعال با روش های تدریس سنتی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان
فروغ پولادی باغبادرانی 96/1/21
نقش استفاده  از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس و تاثیر آن  در یادگیری موثر
فاطمه مرزوقی 96/1/24
رباب شفاوردی 96/1/22
 نورالدین بازگیر 96/1/14
سارا علیزاده 96/1/31
تاثیر داشتن طرح درس در بهبود فرآیند تدریس معلمان
حسین مکی پور 96/1/13
چگونگی اثر بخش تر نمودن محیط تدریس
فاطمه باقریان 96/1/19
مهدی قربانی 95/11/18
سیده فرح ناز شهروزی 96/1/26
حمیدرضا قلیچ خانی 96/2/4
پیمان کریمی سلطانی 96/1/14
میترا روشنی 96/1/15
معصومه اعتمادزاده 96/1/31
تاثیر استفاده از الگوهای تدریس نوین در بهبود عملکرد و یادگیری  دانش آموزان
سیده سهیلا عظیمی 96/1/18
داود مهدوی کنده 96/1/15
محمد احمدوند 96/1/14 نداء پریشانی 96/1/26
علی صالحی 96/2/8 راضیه به آبادی 96/2/4
ایرج  کریمی شهماروندی 96/1/21
فتانه باقرزاده 95/1/15
بختیار ولدی 96/1/14
عباس محمودی 95/11/8
معصومه یاراحمدی 96/2/1
فاطمه حاجی پوراسی 96/2/2 سیما سیمیاری  96/2/6  دادیار حامدی 96/1/23 داوود ستارزاده 96/2/5
استان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
شهر تهران
شهرستان های استان تهران
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویر احمد
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

 

فرم ثبت مشخصات مدعوین همایش برگزیدگان بخش مقالات علمی دوازدهمین جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر

قابل توجه منتخبین کشوری دوازدهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر تدریس بخش مقالات علمی (سال تحصیلی95-1394)

با سلام و احترام

لطفا جهت شرکت در همایش برگزیدگان بخش مقالات علمی دوازدهمین جشنواره کشوری الگوهای تدریس برتر (سال تحصیلی95-1394) با مراجعه به اینجا فرم ثبت مشخصات را تکمیل فرمایید .

لینک مشاهده اسامی منتخبین کشوری دوازدهمین دوره ی جشنواره الگوهای برتر تدریس بخش مقالات علمی (سال تحصیلی95-1394)

آخرین مهلت ثبت مشخصات : 95/12/5

توجه :  رمز عبور مورد نیاز جهت مشاهده فرم مذکور می بایست از طریق پیامک برای شما ارسال شده است .